bezpieczeństwo
Instrukcja bezpieczeństwa
dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej


I. Czynności przed rozpoczęciem podróży

 1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających, według listy.
 2. Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty (w tym uprawniające do przekraczania granicy państwowej w przypadku wycieczki zagranicznej).
 3. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane przez lekarza leki.
 4. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach.
 5. Ustalić gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.
 6. Zabrać do autokaru pojemnik z woda, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.
 7. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy ( międzynarodowy nr telefonu ratunkowego – 112 ).
 8. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, wezwać Policję ( tel. 997 )

II Czynności w trakcie podróży

 

1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:

 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek,
 • przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej,
 • blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży,
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.

2. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę i przewietrzenia autokaru.

3. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki:

 • wchodzenia na jezdnię,
 • przechodzenia na drugą stronę jezdni,
 • dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania młodzieży włączone były światła awaryjne.

4. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

III Czynności po zakończeniu podróży

 1. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.
 2. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.

IV Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku, lub innych zagrożeń

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego – 112.