Zasady organizowania imprez z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej (regulamin wycieczek)

I

Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce lub innej imprezie
wyznacza się kierownika i opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku młodzieży,
miejsca wycieczki lub imprezy oraz liczby uczestników i rodzaju środka lokomocji.

II

Kierownika i opiekunów wycieczek lub imprez wyznacza dyrektor szkoły.
Kierownik i opiekunowie są odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo
wszystkim uczestnikom wycieczki lub imprezy, sprawując ciągły nadzór nad pełnym przestrzeganiem
przez wszystkich uczestników wycieczki obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

III

Na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno-krajoznawczej udającej się poza teren szkoły
w obrębie tej samej miejscowości bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę sprawuje
co najmniej jeden opiekun nad grupą do 30 uczniów.
Jeżeli wycieczka udaje się poza teren szkoły i korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę sprawuje jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów.

Przy przejazdach PKP jeden opiekun opiekuje się 9 uczniami i musi być zapewniona rezerwacja miejsc siedzących.

IV

Na wycieczkach turystyki kwalifikowanej opiekę nad grupą 10 uczniów sprawuje 1 opiekun,
w szczególnych okolicznościach należy zwiększyć ilość opiekunów.
Na szlakach górskich może być pod nadzorem 1 opiekuna maksymalnie 5 uczestników.
Na obozach lub zielonych szkołach na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 20 uczestników.

V

Kierownikiem wycieczki turystyczno – krajoznawczej może być nauczyciel, pełnoletni instruktor organizacji harcerskiej,
po uzyskaniu zgody dyrektora – inna pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa.

Kierownikiem grupy uczniów uczestniczących w imprezie turystyczno-krajoznawczej może być osoba o odpowiednich kwalifikacjach dostosowanych do rodzaju i charakteru imprezy, a także wieku biorących w niej uczestników.

Kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej może być nauczyciel z uprawnieniami turystycznymi,
trenerskimi i instruktorskimi w odpowiedniej dyscyplinie sportu lub za zgodą dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba spozaszkoły , ale posiadająca odpowiednie uprawnienia.

VI

Opiekunem wycieczki lub imprezy turystyczno – krajoznawczej może być nauczyciel , instruktor organizacji harcerskiej lub za zgodą dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba.

VII

Kierownicy i opiekunowie wycieczek szkolnych i innych imprez turystyczno – krajoznawczych obowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarno – epidemiologicznych oraz zasad korzystania
z dróg publicznych i szlaków turystycznych, a także przestrzegania innych szczegółowych regulaminów oraz zarządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i samorządowych.

Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystyczno – krajoznawczych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekuna.

VIII

Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pomocy przedlekarskiej .

Troska o bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub dowolnej imprezy turystyczno – krajoznawczej jest jednym
z podstawowych obowiązków kadry wychowawczo-opiekuńczej. Kadrę obowiązuje pełna znajomość przepisów ,
zachowanie pełnych warunków bezpieczeństwa dla uczestników oraz ścisłe ich przestrzeganie i egzekwowanie.
Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika wycieczki lub imprezy poprzez wezwanie lekarza.

IX

Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy:

1. Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu oraz wypełnienie karty wycieczki lub imprezy.

2. Zapoznanie wszystkich uczestników z regulaminem wycieczki.

3. Zapewnienie warunków pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru.

4. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.

5. Stwierdzenie, że obiekt noclegowy spełnia wymogi bezpieczeństwa i czystości.
W przypadku stwierdzenia złych warunków bezpieczeństwa obiektu, zobowiązany jest do zapewnienia noclegów w innym miejscu.

6. Określenie zadań dla opiekunów.

7. Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny ekwipunek i apteczkę pierwszej pomocy.

8. Organizacja transportu, wyżywienia, noclegów dla uczestników.

9. Odebranie od gospodarza obiektu oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu.

10. Podział zadań wśród uczestników wycieczki lub imprezy.

11. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy.

12. W przypadku zaistnienia choroby lub wypadku uczestnika wycieczki uzyskanie pisemnej opinii lekarza o możliwości ,lub nie kontynuowania wycieczki przez osobę niedysponowaną.

13. Podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

14. Po imprezie zobowiązany jest do przekazania wicedyrektorowi Zespołu Szkół pozostałych dokumentów, które stanowią załącznik do tego regulaminu.

X

Do obowiązków opiekuna należy:

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami.

2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu.

3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zdań.

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

6. Przejęcie funkcji kierownika wycieczki lub imprezy w przypadku choroby, wypadku lub niedyspozycji kierownika wycieczki, w kolejności wykazanej w karcie wycieczki.

XI

Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez:

– w wycieczkach turystyczno –krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,
w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie

– opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sporządzić stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego

– zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi

– zabrania się urządzania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika górskiego z uprawnieniami

– zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich napięć, manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju owoców, co do których nie ma pewności, że są jadalne

– przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną apteczkę

– przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie dokładnie zaznajomią uczestników
z zasadami bezpieczeństwa na jezdniach, drogach, w autokarze, statku wycieczkowym, na szlakach turystycznych i górskich – szczególnie o nie wyprzedzaniu przewodnika , oddalaniu się lub opóźnianiu marszu , na peronach kolejowych (przejazdy PKP)

– opiekunowie po dotarciu do miejsca docelowego powinni zadbać o sprawdzenie, czy produkty spożywcze zostały skonsumowane przez uczestników, aby nie spowodować ewentualnego zatrucia organizmu zbyt długim przechowywaniem produktów

– opiekun jest zobowiązany sprawdzić sprzęt i odzież przed wyruszeniem na wycieczkę lub trasę turystyczną pod względem trafności jej doboru oraz jakości

– po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi i możliwościami suszenia i prania (bielizny) , odzieży oraz suszenia butów

– kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i snu oraz dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania pod jakąkolwiek postacią alkoholu i zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek

– obowiązkiem uczestników wycieczki jest nieść pomoc na szlaku wszystkim jej potrzebującym, umiejętnie organizować pierwszą pomoc, o zaistniałych nieszczęśliwych wypadkach zawiadomić rodzinę i dyrekcję szkoły

XII

Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:

a) wycieczki przedmiotowe,

b) wycieczki krajoznawczo – turystyczne, jedno, dwu lub trzydniowe,

c) wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne,

d) imprezy krajoznawczo – turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje, złazy, rajdy, spływy, zloty),

e) szkoły mogą organizować wyjazdy zagraniczne, o których mowa wyżej, zgodę na wyjazd zagraniczny wydaje dyrektor po powiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny

XIII

Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych.

Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia .